ประโยชน์ของการร่วมงานกับเรา 

ผลตอบแทน

เงินเดือนและค่าตอบแทน

True มุ่งมั่นที่จะสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด คุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการเลื่อน เงินเดือนประจำปีตามผล การปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณประโยชน์ที่คุณทำเพื่อบริษัท นอกจากนี้คุณยังจะได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปีตามผลประกอบ การของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคุณ

บางตำแหน่งงานจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ซึ่งผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั้น จะได้รับค่าวิชาชีพรายเดือน ซึ่งคุณสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 


 สวัสดิการอื่นๆ

True ดูแลสุขภาพและความสุขของพนักงานซึ่งมีสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมายแล้ว พนักงานยังจะได้ รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นดังนี้ กองทุนประกันสังคม การประกันสุขภาพการประกันภัย กลุ่ม เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะและค่าพาหนะสำหรับพนักงานกะเป็นต้น

True ให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อเนื่อง โดยคุณมีสิทธิยืมเงินปลอดดอกเบี้ยเพื่อ การศึกษาของตนเองและบุตร นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ที่มีผลการเรียนดีเป็นประจำทุกปี

สวัสดิการของ True ยังรวมไปถึงสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัท และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ในราคาพิเศษอีกด้วย 

 ความก้าวหน้าในอาชีพ

True ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะ อยู่ในหน่วยงานใดของบริษัท คุณจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ และสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากหลักสูตรออนไลน์และหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้น โดยศูนย์ฝึกอบรมซึ่งตั้งอยู่อาคารซีพี ทาวเวอร์ 2 (ถนนรัชดาภิเษก) เพื่อฝึกอบรม พนักงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการบรรยาย ในหัวข้อต่างๆ เช่น การขายและการตลาด การบริการลูกค้าไปจนถึงความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และงานด้านวิเคราะห์ระบบ 


      
Live Chat X