กิจกรรมเพื่อสังคม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 • บริษัท ทรู ไอดีซี จัดโครงการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา กลางวันโดยติดตั้ง Motion Sensor ซึ่งเป็นระบบเปิด-ปิด แสงสว่าง อัตโนมัติ โดยจะให้แสงสว่างในจุดที่ใช้งานจริง ณ. สาขาศูนย์เมืองทองธานี
 • ทรูร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ World Wide Fund ประเทศไทย รณรงค์กิจกรรม Earth Hour เพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อน ด้วย การเชิญชวนประชาชนและพนักงานในกลุ่ม ร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 20:00 - 21:00 น. โดยเชิญชวนผ่านสื่อต่างๆของกลุ่มทรู ได้แก่ ทรูมูฟ ทรูวิชั่นส์ ทรูอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ร้านทรูคอฟฟี่ ร้านทรูช้อบ และอาคารทรูทาวเวอร์ 1 และ 2


 • ทรูดำเนินโครงการประกวดภาพถ่าย อนุรักษ์ธรรมชาติ ชุด “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” สร้างการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านภาพถ่าย โดยหัวข้อการ ประกวดในปี 2552 คือ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ พึ่งพาอาศัยสร้างสมดุล ชีวิต”
 • ทรู จัดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อ การอนุรักษ์ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 • ทรูให้ความร่วมมือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเข้าร่วม ทดสอบแผน Business Continuity Plan ประจำปี 2552 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจในระบบงานของตลาด หลักทรัพย์ฯ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถใช้งานได้ และต้อง Switch ไปใช้ระบบสำรอง

 ลูกค้า

 • ทรู อินเทอร์เน็ต จัดอบรมให้ ความรู้เรื่อง“พระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550” ให้แก่ ผู้ให้บริการด้านสื่อและข้อมูลด้าน การเงิน กฎหมาย ภาษีและบัญชี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์
 • บริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเมนท์เชิญชวนผู้เล่นเกมแนะนำ เคล็ดลับการเรียน การทำงาน หรือการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพื่อ เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆ เล่นเกม ผ่านเว็บบอร์ดของเกม Hip Street ตลอด ไตรมาสที่ 1

 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

 • สถานีโทรทัศน์ TNN 2 ทรูวิชั่นส์ เผยแพร่สารคดีสั้นของศูนย์คุณ- ธรรมในรายการดอกไม้บานสื่อสาร ความดีความยาว 3 นาที จำนวน 160 ตอน เป็นประจำทุกวันตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมความรู้และ พัฒนาการคุณธรรมจริยธรรมให้ แพร่หลายในทุกภาคส่วนของสังคม และได้รับโล่เกียรติคุณจากคณะ อนุกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ในฐานะสถานีโทรทัศน์ที่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
 • บริษัท ทรู ไอดีซี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือจัดโครงการสร้างฝันในวันเด็ก ณ บ้านเด็กป่า (Children of the Forest) อำเภอสังขละ จังหวัด กาญจนบุรี โดยบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่นเด็ก และเงินสด เพื่อกองทุนอาหารกลางวันและถังน้ำดื่มขนาด 1,000 ลิตร รวมทั้ง เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ

 • ทรู ร่วมกับ ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ Let Them See Love เป็นปีที่ 3 เชิญร่วมบริจาค ดวงตาและอวัยวะ ให้คนตาพิการมีโอกาสมองเห็น พร้อมจัด กิจกรรม Experience World of the Blind สัมผัสประสบการณ์โลกมืด รวมทั้งจัดทำภาพยนตร์โฆษณารณรงค์บริจาคดวงตา “ลืมตา ดูโลก” สะท้อนชีวิตผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาจากผู้ที่บริจาคดวงตา ทำให้สามารถมองเห็นอีกครั้ง

ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว ออกอากาศ ทางทรูวิชั่นส์ จำนวน 14 ช่อง ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552 พร้อม การโฆษณาเชิญชวนบริจาคดวงตา ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ

 

 การกำกับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม

 • หน่วยงาน Arbitration & Litigation สังกัด Group General Counsel กลุ่มบริษัททรู นำเสนอผลงานและตีพิมพ์งานหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1.“Recent Trends in The Thai Online Industry with Copyright Issues” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd Biennial KSASA International Conference จัดโดยสถานทูตเกาหลีใต้ 2.“Access to Intellectual Property: The case of Thailand” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Central Intellectual Property and International Trade Court Symposium จัดโดยศาลทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 3.ISP’S LIABILITY IN THAILAND ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Central Intellectual Property and International Trade Court 9th Anniversary Symposium จัดโดยศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 4.นำเสนอผลงานและประสบการณ์ภาค เอกชน ในการบังคับใช้กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ กฎหมายโทรคมนาคม จัดโดยสำนักงานอัยการสูงสุด

 พนักงาน

 • ทีมงาน People Care Management จัดกิจกรรม ไหว้พระ 9 วัด ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ ครอบครัวและสักการะพระพุทธรูปอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเสริม สร้างกำลังใจให้กับชีวิตและการทำงาน มีพนักงานและครอบครัวเข้าร่วม กิจกรรมครั้งนี้จำนวน 480 คน

 • ทรู ร่วมมือกับสมาคมการ์ตูนไทย จัดกิจกรรมให้บุตรพนักงานเข้าเรียนรู้ การวาดการ์ตูน ในหัวข้อ “เด็กไทย ใฝ่ดี รู้รักสามัคคี” และ หัวข้อ “ตามรอย ความดี วิถี วัฒนธรรม” มีบุตรพนักงานสมัครเรียนจำนวน 63 คน และเรียน วาดการ์ตูนจากนักวาดการ์ตูนไทยที่มีชื่อเสียง
 • ทีมงาน People Care Management และ Internal Communications จัดกิจกรรมเชิญชวน พนักงานร่วมทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ที่วัดจุฬามณี จังหวัดระยอง

 ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

 • ฝ่ายจัดซื้อกลุ่มบริษัททรู ร่วมกับโรงพิมพ์ บริษัท ไทยสแกนเซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท เอเอ็มดี โมทีฟ จำกัด สนับสนุนโครงการ Let Them See Love ด้วยการจัดพิมพ์โปสการ์ด และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมโครงการ โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย
 • ฝ่ายจัดซื้อกลุ่มบริษัททรู และโรงพิมพ์ (บริษัท ไทยสแกนเซ็นเตอร์ จำกัด) รวมทั้งญาติธรรมร่วมบริจาคเงินจำนวน 48,000 บาท จัดพิมพ์หนังสือ ธรรมะ “พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี และชีวิตที่สมบูรณ์” จำนวน 3,000 เล่ม เพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของ ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) และคำสั่งสอนตามหลักพุทธศาสนาให้เป็นธรรมทานแก่บุคคล ทั่วไป โดยมีเป้าหมายนำหนังสือไปวางเพื่อเผยแผ่ ณ บริเวณวัดต่างๆ
 • โครงการทรูปลูกปัญญา มุ่งมั่นปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรัก สิ่งแวดล้อม กับเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศ ให้มีความรู้ทัดเทียมกัน สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อมและ ประเทศชาติ โดยในปี 2552 ทรูตั้งเป้าหมายที่จะมอบชุดอุปกรณ์รับ สัญญาณผ่านดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมช่องรายการคุณภาพ ที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้และการศึกษาจากทรูวิชั่นส์ 40 ช่องให้ กับโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 800 แห่ง พร้อมจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรม “ทรู...ปลูกปัญญา วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552” ณ ทำเนียบรัฐบาล ในงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี 2.ดำเนิน การติดตั้งอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญาให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก อ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 9 จุด 3.ผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัททรู ยังนำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชม โครงการทรูปลูกปัญญา ณ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โรงเรียนต้นแบบในการใช้ชุดอุปกรณ์และสื่อปลูกปัญญาในการเรียน การสอนอีกด้วย

 • หน่วยงาน Arbitration & Litigation สังกัด Group General Counsel กลุ่มบริษัททรู เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย ดังนี้
  1. การสัมมนากฎหมายธุรกิจ เรื่องธุรกิจโทรคมนาคม แก่นิสิต- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) และกฎหมายเทคโนโลยี (IT Law) แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  3. กฎหมายสิทธิบัตรและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา แก่ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.กฎหมายธุรกิจโทรคมนาคม แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ


      
Live Chat X