นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในการดำเนินการตามและโดยสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดัง ต่อไปนี้
 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 • ดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงาน

 พนักงาน

พนักงานของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ
และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงาน

 • ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
 • การอบรมและพัฒนาบุคลากร

 ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า และมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการด้านการสื่อสารสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 • รับผิดชอบต่อการให้บริการลูกค้า
 • สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
 • ดำเนินนโยบายการลงทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การให้บริการด้านการสื่อสารสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เชื้อเพลิง และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

บริษัทส่งเสริมผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ร่วมงานกับผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 

 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

 • เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเีพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน

 การกำกับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม

บริษัทส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรมซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล การดูแลและควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน การรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยรวมถึงกลยุทธการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

 • การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
 • ความโปร่งใส
 • การเปิดเผยข้อมูล
 • การบริหารความเสี่ยง

 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

หากปราศจากชุมชนที่แข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น
การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ และรวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

 • ให้การสนับสนุนชุมชุนในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
 • ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี
 • ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ


      
Live Chat X