รางวัลที่เราภูมิใจ 

 

 

2555

                            

 • รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2011  

  สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด  (Marketing Excellence) 4 ปีต่อเนื่อง (2008-2011)

  โดยความร่วมมือของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

  ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • Innovation Excellence ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในประเทศไทย

 

                               

 


 • รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2555

  ในฐานะองค์กรที่ประกอบคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ จากการดำเนินงานโครงการทรูปลูกปัญญา 

   

  โดยทรู เป็นนิติบุคคลเพียงรายเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

   
 • รางวัลเกียรติยศ “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ” โดยกระทรวงแรงงาน มอบให้แก่ทรู  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 

 


 • รางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม” โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

  เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบให้แก่โครงการ WhiteNet 

  ของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในงาน Thailand ICT Management Forum & Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012

   

   

 


 

      

 


 • รางวัล “แบรนด์ที่เชื่อมั่นได้” 2 รางวัล คือ แพลตทินัม  อวอร์ด ในหมวดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ โกล์ด อวอร์ด ในหมวดผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยบริษัท รีดเดอร์ ไดเจสต์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบให้แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

 


 • รางวัลสุดยอด Data Center Services Provider of the Year ในประเทศไทย โดยบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน มอบให้แก่บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
 

 

 

 • รางวัล “WBA Wi-Fi Industry Award 2012 ประเภท Best Next Generation Hotspot (NGH) Initiative Award” โดยสมาพันธ์ผู้ให้บริการโทรคมนาคมระดับแนวหน้าของโลก (Wireless Broadband Alliance - WBA) มอบให้แก่ทรูมูฟ เอช ในงาน WBA Wi-Fi Global Congress

 

 • บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการ Internet Data Center รายแรกในไทย ได้รับการรับรองคุณภาพบริการระดับมาตรฐานสากลครบถ้วนทั้ง 3 มาตรฐาน

 

ISO 20000 มาตรฐานการจัดการด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

ISO 27001 มาตรฐานบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

 

 

 

 

BS 25999 มาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 
 

 2554

 

 • รางวัล โกล์ด อวอร์ด      “แบรนด์ สุดยอด โดย รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ประจำปี 2554” 

  พฤษภาคม 2554 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล โกล์ด อวอร์ด      

  “แบรนด์ สุดยอด โดย รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ประจำปี 2554” 

  ในหมวดของผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรางวัลดังกล่าว

  ได้มีการทำสำรวจโดยบริษัทวิจัยด้วยวิธีการสอบถามกับผู้บริโภคในแต่ละประเทศจาก 8 ประเทศ

  ในเอเซีย ได้แก่ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน อินเดีย จีน และฟิลิปปินส์ 

  ผลการสำรวจที่ได้จึงมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์อย่างแท้จริง 

   
 • เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “จิตอาสาทำดี มีคนเห็น” โครงการ “ส่งต่อความดี...ไม่มีวันหมด”  

  ธันวาคม 2554 กลุ่มทรู รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “จิตอาสาทำดี มีคนเห็น” โครงการ “ส่งต่อความดี...ไม่มีวันหมด” จากกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะองค์กรเอกชนที่มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ระหว่างเหตุการณ์ภัยน้ำท่วม และวิกฤติอื่นๆ ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้ทำความดีอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นทำความดี และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

  7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  

 • รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2010 สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)  

  กันยายน 2554 กลุ่มทรูรับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  Thailand Corporate Excellence Awards 2010 สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ซึ่งทรูเป็นบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

   

  นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล  A Decade of Excellence: Hall of Fame ในฐานะเป็นหนึ่งในสิบองค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ได้รับการเสนอชื่อต่อเนื่อง 10 ปี ทั้งนี้ รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2010 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและจัดอันดับความเป็นเลิศขององค์กรจากผู้บริหารระดับสูงกว่า 1,000 บริษัทชั้นนำในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และพร้อมก้าวสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไป 

 2553

 • ทรูรับรางวัลผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รางวัลที่ 2 ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่) จากการประกวดผลงาน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ระหว่างปี 2552–2553 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • ทรูรับมอบรางวัลองค์กรความเป็นเลิศด้านการตลาด “Thailand Corporate Excellence Awards 2009” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังเป็น 1 ใน 5 องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ” (Innovation Excellence)

 • ทรูได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก 480 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากความโดดเด่นด้านคอนเวอร์เจนซ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มทรูเป็นบริษัทในธุรกิจสื่อสารรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้

 • ทรูทัช รับโล่รางวัลและเหรียญทองแดงประเภท Contact Center Best Practices (Outsourced) – Large Call Center จากงานประกวด 2010 World Awards Top Ranking Performers in the Contact Center ซึ่งจัดขึ้นโดย Contract Center World ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา และนับเป็นครั้งแรกที่บริษัทไทยได้รับรางวัลในระดับสากล

 2552

 • ทรู รับรางวัลบริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ “Thailand’s Most Innovative Company 2009” ในงาน Thailand Tomorrow ประเทศไทย 2553 ซึ่งภายในงานจัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม Thailand’s Most Innovative Company 2009 โครงการจัดอันดับบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม เป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 • ทรู รับรางวัล “เสมาคุณูปการ” ประจำปี พ.ศ. 2552 ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วม ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างปัญญาแก่เยาวชนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 117 ปี 

 • ทรู รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2008 สำหรับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการตลาดในประเทศไทย (Marketing Excellence) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการดำเนินโครงการ "Thailand Corporate Excellence Survey" สำรวจความคิดเห็น และจัดอันดับความเป็นเลิศขององค์กรจากผู้บริหารระดับสูงกว่า 1,000 องค์กรชั้นนำในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสากล

 • นอกจากนี้ ทรู ยังเป็นหนึ่งในห้าองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในประเทศไทย (Innovation Excellence) โดยเป็นบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียง รายเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อในรางวัลนี้ 

 • ทรู รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี 2552 เนื่องในงาน “มหกรรมมาตรฐานฝีมือไทย 2009” จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่สามารถสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ที่ดี เป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบกิจการอื่นได้ อันจะเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการได้ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และก่อเกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการนั้นๆ ต่อไป  

 2551

 • ช่องรายการ Gsquare ทางทรูวิชั่นส์ ช่องเกมแห่งแรกของไทย ได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 9 ในสาขาวิทยุโทรทัศน์ ประเภทองค์กรดีเด่นประจำปี 2550 จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 • บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด บริษัทในกลุ่มทรูได้รับ รางวัลอาคารนอกข่ายควบคุมดีเด่น และรางวัลผู้ปฏิบัติการด้านพลังงานในอาคารนอกข่ายควบคุมดีเด่น ในงาน Thailand Energy Award 2008 ในฐานะบริษัทที่โดดเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน

 • ผลการจัดอันดับ 200 บริษัทเอเชียที่น่าชื่นชมมากที่สุด โดย หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล เอเชีย ทรูได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมเชิงนวัตกรรม” และเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุดในลำดับที่ 7 ของประเทศไทย จากการสำรวจความคิดเห็นของบรรดาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,500 รายทั่วเอเชีย

 • โฆษณาชุด “ปาติหาน” รับรางวัลชนะเลิศ “โฆษณาโทรทัศน์ดีเด่น” ประเภทบริการเพื่อผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 • ทรูวิชั่นส์รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สื่อมวลชนที่สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 • โครงการ “Let Them See Love” ของทรู ได้รับ Gold Award สาขากิจกรรมส่งเสริมการตลาดจากงานประกวดโฆษณา Adman Awards & Symposium 2008 ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

 • ทรู (สำนักงานใหญ่ ชุมสายโทรศัพท์หลัก ลาดหญ้าและทุ่งสองห้อง) ทรูพรอพเพอร์ตี้ส์และทรูวิชั่นส์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานโดยชุมสายโทรศัพท์หลักของทรูที่เพลินจิตและพระโขนง ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักของทรูมูฟที่บางรัก และบริษัทไวร์เออ แอนด์ ไวเลส ได้รับรางวัลเดียวกันในระดับจังหวัด

 • ทรูทัช รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท The Best Outsourcing Partnership จากการประกวด 2008 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry ใน ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลี

 • TrueMove Assistant 2222 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม (ภายในองค์กร) ขนาดมากกว่า 50 ที่นั่ง จากงาน Thailand National Call Center Awards 2008 ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (The Call Center Industry Association of Thailand- CCIA)

 • TrueMove Assistant 2222 รับรางวัลศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม (ประเทศไทย) ประจำปี 2551 จาก The Asia Pacific Contact Center Association Leaders (APCCAL)

 • ทรูอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 20000 (มาตรฐานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ) และได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2005 (มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูล) เป็นรายแรกในประเทศไทย

 2550

 • โฆษณาชุด "ปาติหาน" รับรางวัล "สื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต" สาขาโฆษณาโทรทัศน์ จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 • โฆษณาชุด "ทำดีให้พ่อดู" ได้รับรางวัล Best Award ประเภทสื่อโฆษณาเทิดทูนในหลวง และโฆษณาชุด "ปาติหาน" รับรางวัล Silver Award ประเภทโทรคมนาคม อุปกรณ์สำนักงาน และบริการ ในงานประกวดโฆษณา Adman Awards & Symposium 2007 จาก สมาคม โฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย

 • บริษัท ทรู ทัช จำกัด ผู้ให้บริการ "ศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร" รับรางวัลชนะเลิศประเภท Best Outsource Call Center จากการส่งผลงานของลูกค้าจากสายการบินนกแอร์ เข้าประกวด 2007 Thailand National Call Center Awards จาก The Call Centre Industry Association of Thailand (CCIA)

 • ออนทรูไลฟ์ (OnTM TrueLife) รับรางวัลชนะเลิศจากสาขา Media and Entertainment ในการประกวดการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านต่างๆ ของ โครงการ Thailand ICT Award 2007 จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, SIPA และ สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ (เอทีซีไอ)

 • ออนทรูไลฟ์ (onTM TrueLife) รับรางวัล Merit Award จากการประกวดแข่งขันระดับ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards หมวดสื่อและ บันเทิง จาก Asia Pacific ICT Alliance

 • สื่อ Online Shark Hunter Game ชนะการประกวด TDMA Awards 2007 รับรางวัล Silver Award ประเภท Interactive/Website จาก สมาคมนักการตลาดแบบตรงไทย

 • รายการเกมส์เก๋า จาก G2 ช่องเกมแห่งแรกของไทย ทางทรูวิชั่นส์ โดยบริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 8 ในสาขาวิทยุโทรทัศน์ ในฐานะ รายการดีเด่นที่ให้สาระ ความรู้ ความบันเทิง แก่เยาวชน จาก สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 2548

 • ทรูได้รับรางวัล บริษัทที่มีศักยภาพเชิงแข่งขันที่โดดเด่นที่สุด (Best Competitive Carrier) จาก Telecom Asia ประจำปี 2548 โดยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 

 • ทรูได้รับคัดเลือกจากผู้บริโภคให้เป็น Thailand Superbrand ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากผลการสำรวจ Asia Superbrand ของ Readers’ Digest ปี 2548

 • ทรูได้รับคัดเลือกให้เป็น “Most Promising Service Provider” จาก Frost & Sullivan Asia Pacific Technology Awards 2005

 • ทรูได้รับรางวัล B.A.D. (Bangkok Art Directors Association) สำหรับกราฟฟิก ดีไซน์ หมวดปฏิทิน ปี 2548

 • ทรูได้รับรางวัล เว็บไซต์ที่มีสถิติการเยี่ยมชมสูงสุดในหมวดธุรกิจ จัดโดย NECTEC

 • ทรูได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสดิการ จากกระทรวงแรงงาน

 2547

 • รางวัลบริษัทที่มีศักยภาพเชิงแข่งขันที่โดดเด่นที่สุด (Best Competitive Carrier) จาก Telecom Asia Magazine ประจำปี 2547 ทรู เป็น บริษัทไทยบริษัทแรกที่ได้รับรางวัลนี้ จากการประกาศรางวัลเป็นครั้งที่ 7 

 • Disclosure Award ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล ที่ดี ทรูเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้จากการสำรวจโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.)

 • รางวัล Technology Fast 500 Asia Pacific Company Awards ทรูได้รับรางวัล บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมที่สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อเนื่องและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ประจำปี 2547 จากบริษัท Deloitte Touche Tohmatsu

 • Super Brand 2004 ทรูได้รับการคัดเลือกจากผู้บริโภคให้เป็น Thailand Superbrand ประเภทบริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม จากผลการสำรวจ Asia Superbrand ของ Readers’ Digest ปี 2547

 2546

 • True received a disclosure award 2003 from the securities and exchange commission
  of Thailand. 


      
Live Chat X