พันธกิจของเรา 

Untitled 1

วิสัยทัศน์ และคุณค่าของแบรนด์

“วันนี้ ทรู คือผู้บุกเบิกและผู้นำด้านคอนเวอร์เจนซ์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่พร้อมตอบสนองและเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ด้วย convergence platform และ  device ที่หลากหลาย  เราเชื่อว่า เราสามารถที่จะทำให้ลูกค้า ผู้บริโภค และทุกคนในสังคมสามารถแบ่งปันและมอบคุณค่าการมีกันและกัน เพราะนั่นคือ คุณค่าอันแท้จริงของชีวิต”

พันธกิจของกลุ่มทรู (ปี 2557 - 2562)

กลุ่มทรูมุ่งมั่นขยายเครือข่ายบริการทั้งในรูปใช้สายและไร้สาย เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยภายในระยะเวลา 5 ปีนี้ ทั่วทุกภาคของประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการเชื่อมต่อโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น
เราเดินหน้าเข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการในระดับภูมิภาค โดยนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด 10 อันดับแรกของภูมิภาค นอกจากนี้ ยังนำเสนอบริการด้านดิจิตอลในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งทางกลุ่มมุ่งมั่นที่จะมอบผลตอบแทนและสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า องค์กร ตลอดจนพนักงาน เพื่อเข้าสู่บรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลกตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 

พันธกิจของกลุ่มทรู คือ การนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สาระและความบันเทิงต่างๆ รวมทั้งความสะดวกสบายเพื่อคนไทยทั่วประเทศตลอดจน
เยาวชนของชาติ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า องค์กร และพนักงาน

แก่นแท้ซึ่งเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ คุณค่าความเป็นทรู (True Brand Values) ที่แสดงออกในชีวิตประจำวันและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งประกอบด้วย

เอาใจใส่ (Caring) :
เราทุ่มเทเอาใจใส่ทำในสิ่งที่เหมาะที่ควรเพื่อลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และคู่ค้าของเรา

สร้างสรรค์ (Creative) : เราพยายามเสาะหาแนวคิดใหม่ๆ และวิธีการใหม่ๆ ซึ่งจะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

กล้าคิดกล้าทำ (Courageous) : เราปฏิบัติงานด้วยความเด็ดเดี่ยว ประเมินความเสี่ยงอย่างสุขุมและเรียนรู้จากข้อผิดพลาด

เชื่อถือได้ (Credible) : เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และรับผิดชอบในการกระทำของเรา

ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ทำให้ทรูมีเอกลักษณ์โดดเด่นและแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ด้วยการผสานบริการสื่อสารครบวงจรเข้ากับคอนเทนท์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ยังเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการและทำให้ลูกค้ามีความผูกพันกับบริการและสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของกลุ่มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์จะให้คุณค่าแก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนจะสร้างความเติบโตและเพิ่มรายได้แก่บริษัททั้งในระยะกลางและระยะยาว

ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากครอบครัวผู้ใช้บริการไทย โดยจำนวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มทรูตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไปเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง 

จำนวนครัวเรือนทั่วประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มทรูตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป


      
Live Chat X