โอกาสร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับทรู 

 

โอกาสร่วมงานกับทรู วางแผนการเรียนรู้สู่การศึกษาเฉพาะทางในระดับอุดมศึกษา

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พัฒนาหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานบริการ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพด้านผู้ให้บริการข้อมูลทั้งที่ Call Center หรือศูนย์บริการลูกค้า ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญยิ่งในอนาคต
 
คู่ความร่วมมือทั้งสองพร้อมยกระดับศักยภาพของตลาดแรงงานไทยสู่ความเป็นเลิศ เชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขา สมัครเข้าศึกษาต่อซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้มีโอกาสเรียนรู้จาก ผู้มีประสบการณ์ตรง และได้ลงมือฝึกปฏิบัติงานจริงด้านการบริการลูกค้ากับทรู ตลอดจนมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 รวมถึงโอกาสสำหรับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพด้านการบริการลูกค้าเมื่อได้ร่วมงานกับทรูหลังจบการศึกษา
 
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://admission.dusit.ac.th ภายใน 6 มกราคม 2559 ศึกษาข้อมูลแผนการเรียน http://customerservice.dusit.ac.th/userfiles/files/PR.pdf หรือ FanPage http://www.facebook.com/sducustomerservice และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 02-244-5555

 


      
Live Chat X