True 006 รหัสโทรต่างประเทศที่ลูกค้าทรูใช้มากที่สุด

* ยอดการใช้งาน โทรไปต่างประเทศของลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช 12 เดือนที่ผ่านมา (1 เม. ย. 2559 – 30 มี.ค. 2560 )