ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย

“แพคเกจเสริมโทรไปกัมพูชา ผ่านรหัส 006”

1. บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 ให้บริการโดย บริษัททรูมูฟ เอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท”)

2. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอชแบบรายเดือน (จดทะเบียนในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา)

3. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

4. อัตราค่าใช้บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่

แพ็กเกจโทรประเทศกัมพูชา 006


ประเทศ ราคาต่อแพ็กเกจ
(บาท)
รับสิทธิโทรราคาพิเศษต่อนาที
(บาท)
กัมพูชา Small 100 4.00
กัมพูชา Large 200 3.00

4.1 แพ็กเกจนี้เป็นบริการเสริมเหมาจ่ายขั้นต่ำเป็นรายเดือน

- แพ็กเกจโทรประเทศกัมพูชา Large ผ่านบริการ 006 ราคา 100 บาท รับสิทธิ์โทรราคาพิเศษนาทีละ 4 บาท จนครบวงเงิน 100 บาท

- แพ็กเกจโทรประเทศกัมพูชา Large ผ่านบริการ 006 ราคา 200 บาท รับสิทธิ์โทรราคาพิเศษนาทีละ 3 บาท จนครบวงเงิน 200 บาท

- กรณีใช้งานเกินจากแพ็กเกจบริการเสริมที่ซื้อไว้ บริษัทฯจะคิดค่าบริการส่วนเกินในอัตราค่าบริการระหว่างประเทศตามที่บริษัทประกาศ (Mass Rate) มาคิดคำนวณ (ซึ่งไม่ใช่อัตราพิเศษข้างต้น)

4.2 ผู้ใช้บริการที่โทรต่างประเทศไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่ระบุในแพ็กเกจได้โดยใช้อัตราค่าบริการระหว่างประเทศตามที่บริษัทประกาศกำหนด (Mass Rate) 

4.3 อายุของแพ็กเกจ

4.3.1 กรณีผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน  มีอายุการใช้งาน 15 วันโดยเมื่อสมัครใช้งานจนครบตามจำนวนที่ระบุในแพ็กเกจแล้ว ระบบจะไม่ต่ออายุการใช้งานให้อย่างอัตโนมัติจนกว่าจะกดสมัครแพ็กเกจบริการเสริมอีกด้วยตัวเอง


4.3.2 กรณีผู้ใช้บริการแบบรายเดือน มีอายุการใช้งาน 30 วัน โดยเมื่อสมัครแล้วจะต่ออายุการใช้งานรายเดือนแบบอัตโนมัติจนกว่าจะแจ้งยกเลิกบริการเสริม


4.4 ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการในเดือนใดไม่ถึงตามที่ระบุในแพ็กเกจ จะไม่สามารถสะสมยอดไปใช้เดือนถัดไปได้ 

4.5 คิดค่าใช้บริการขั้นต่ำ 1 นาที นาทีต่อ ๆ ไปจะแบ่งเป็นหน่วยๆ ละ 6 วินาที จำนวน 10 หน่วย เศษของหน่วย คิดเป็น 1 หน่วย 

4.6 อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

5. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะบริการด้านเสียงเท่านั้น ไม่รวมการใช้บริการรับส่งข้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบริการเสริมอื่นๆ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หากมีการนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุนี้ 

7. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท 

8. ก่อนสมัครใจใช้รายการส่งเสริมการขายรายการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.true006.com หรือ โทร 1242 หรือ สอบถามพนักงานขาย และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรืออัตราค่าบริการตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน