แบบสัญญามาตรฐาน บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

  • แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทรายเดือน (Post Pay) ของบริษัท เรียลมูฟ จำกัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คลิก)
  • แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay) ของบริษัท เรียลมูฟ จำกัด (ฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 คลิก)
  • แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทรายเดือน (Post Pay) ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยู นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 คลิก)
  • แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre pay) ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 คลิก)