4G Share Plan เบอร์เสริมสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตเพิ่มอีกได้หรือไม่

เบอร์เสริมไม่สามารถซื้อแพ็กเกจเองได้ การซื้อแพ็กเกจเสริมต้องทำด้วยเบอร์หลักเท่านั้น และสามารถนำมาแชร์ใช้งานให้กับเบอร์เสริมได้