การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น .@ TRUEWIFI สำหรับ อุปกรณ์ Android (4.2.2)

การใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  .@  TRUEWIFI  สำหรับ อุปกรณ์  Android 4.2.2 ตรวจสอบดังนี้

 

1. ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาน  .@  TRUEWIFI  อย่างน้อย 3 ขึดหรือไม่ กรณีต่ำกว่านั้นอาจจะพบปัญหาในการเข้าใช้งาน

ไปที่ Settings > Wi-Fi

 

2. สถานะ ในการเชือมต่อกับ @  TRUEWIFI  ต้องมีสถานะ "เชื่อมต่อแล้ว"  (Connected)

ไปที่ Settings > Wi-Fi

กรณียังไม่เชื่อมต่อให้ทำการ ปิด-เปิด Wi-Fi ใหม่ หรือทำการแตะที่ .@  TRUEWIFI จากนั้น    ลืม เครือข่าย (Forget Network) โดยแตะที่เครื่อข่าย                                                                           

            

 

3. ตรวจสอบ IP Address ที่ได้ ว่าเป็น IP ชุด 10.xx.xx.xx หรือไม่ กรณีไม่ใช่จะไม่สามารถใช้งานได้

ไปที่ Settings > Wi-Fi > แตะที่สัญญาน .@  TRUEWIFI ที่เชื่อมต่อได้แล้ว