บริการ E-Bill สำหรับลูกค้าทรูออนไลน์คืออะไร

เนื่องด้วย TrueOnline มีนโยบายรณรงค์ลดการใช้กระดาษด้วยการแจ้งยอดค่าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บิล (E-Billing) จึงได้มีการพัฒนาระบบให้สามารถแจ้งยอดค่าใช้บริการทรู ออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถเลือกรับการแจ้งค่าบริการได้ 2 รูปแบบได้แก่

  1. ช่องทาง SMS
    ระบบจะแจ้งยอดค่าบริการผ่านทาง SMS โดยจะมีรายละเอียดยอดค่าบริการรอบปัจจุบัน, ยอดยกมา (ถ้ามี), และยอดรวมที่ต้องชำระ
  2. ช่องทาง SMS + Email 
    ระบบจะส่ง SMS แจ้งยอดรวมที่ต้องชำระ พร้อมทั้งลูกค้าสามารถดูรายละเอียดหน้าบิลได้ทาง Email
จำนวนคนดู88