วิธีตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตช้า (เบื้องต้น)

ปัญหา Low Speed อาจเกิดได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้ เช่น

 

1. ปัจจัยเกี่ยวกับสายโทรศัพท์ภายในบ้านลูกค้า 

  • กรณีสายภายในบ้านมีจุดต่อพ่วงโทรศัพท์มากกว่า 1 จุด และไม่ได้ใช้อุปกรณ์แยกสัญญาณ (Splitter) จะมีผลให้สัญญาณ hi- speed Internet  ถูกรบกวน 
  • คู่สายภายในไม่มีคุณภาพเนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และมีขนาดต่ำกว่า 0.5 mm 
  • อุปกรณ์แยกสัญญาณ (splitter) ไม่มีคุณภาพ 

 

2. ข่ายสายตอนนอก

 ข่ายสายตอนนอก หมายถึง จากจุดกล่องกันฟ้าหน้าบ้านไปยังเสาไฟฟ้าที่อยู่บนท้องถนนจนถึงชุมสาย Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะทำให้ Internet ช้าลงเนื่องจากเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

  •  ช่วงระยะเวลาที่ใช้งาน มีสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนักรุนแรง 
  •  ข่ายสายภายนอกชำรุด 
  •  ระยะทางสายโทรศัพท์จากชุมสาย ถึงบ้านมีระยะทางไกล 

 

หมายเหตุ: ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจะทำให้เกิดปัญหาอื่นได้ เช่น หลุดบ่อย,ไฟ ADSL กระพริบ 

 

3. จำนวนลูกค้าที่ใช้งานพร้อมกัน ณ ช่วงเวลานั้น

จำนวนลูกค้าที่ใช้งานพร้อมกัน ณ ช่วงเวลานั้น โดยปกติช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งาน Broadband หนาแน่น คือ 18.00 – 21.00 น. ดังนั้น การใช้งาน internet ซึ่งเป็นการ share ใช้งานร่วมกัน เมื่อ  download ไฟล์ขนาดใหญ่พร้อมกัน รวมทั้งการ download จากเวบไซต์ต่างประเทศอาจทำให้ความเร็วของ internet ลดลงมา

 

4. การแชร์อินเทอร์เน็ต ภายในวงแลนเดียวกัน

มีการใช้งานมากกว่าหรือ มีการ Download files, เปิดเว็บประเภท Streaming เปิดโปรแกรม Bit torrent ต่าง ๆ เช่น Bit comet, UTorrent กรณีมีการ Download ไฟล์ที่สำคัญอยู่ ให้ปิดโปรแกรม หรือ หยุดการทำงานของโปรแกรมดังกล่าวก่อน 

 

5. รูปแบบ Media ที่ใช้งาน (สาย, ไร้สาย)

ในกรณีที่ใช้ Wireless เชื่อมโยงสัญญาณได้ต่ำ หรือ Signal strength = low อาจจะทำให้ความเร็วต่ำกว่าปกติ ควรตรวจสอบสัญญาณให้อยู่ในสถานะ Signal strength = Good หรือ Excellent แล้วจึงทดสอบความเร็ว

 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส (Virus, Spyware, Adware) 

เนื่องจากชุดคำสั่ง ไวรัสบางชนิดไม่เพียงแต่ ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์  แต่ยังทำให้ เครื่อง Computer ทำงานได้ช้าลง ส่งผลไปถึงการรับ - ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำได้ช้า   เนื่องจากการทำงานของ โปรแกรมดังกล่าว     ควรหมั่นตรวจสอบและอัพเกรดโปรแกรม Anti Virus อยู่เป็นประจำ  

จำนวนคนดู55,685