ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และบริการ
ระหว่างประเทศ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - เทคโนโลยี
สารสนเทศและการบริหารลูกค้า
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- Executive Director Corporate Solution บจ. ทรู มูฟ
- รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู มัลติมีเดีย
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์
- กรรมการบริหาร บจ. พันธวณิช
- กรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่น

2549-ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์
- กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

2544-2546
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บจ. ไอบีเอ็ม Solution Delivery

2544-2545
- ผู้อำนวยการ บจ. ไอบีเอ็ม Storage Product ประเทศไทย

2543
- ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

2541
- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

2540
- ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการ บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย