ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2552-ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการบริหาร ด้านพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ,บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหาร ,บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2549-ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ. ทรู มูฟ
- กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

2544-2550
- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ,บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2542-2543
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน ,บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2536-2542
- กรรมการ สำนักนโยบายสินเชื่อ ,Verizon Communications, Philadelphia