ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2542 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ. ทรู วิชั่นส์
- กรรมการ Chia Tai Distribution Investment Company Limited

2550 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการบริหาร Chia Tai Enterprise International Limited
- รองประธานกรรมการบริหาร Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร C.P. Pokphand Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร Beijing CP Lotus Co., Ltd.
- รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ Shi jia zhuang Lotus Supermarket
Chain Store Co., Ltd.

2548 - ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการบริหาร Qingdao Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ Jinan Lotus Supermarket
Chain Store Co., Ltd.

2547 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหาร Shantou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- ประธานกรรมการบริหาร Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- ผู้อำนวยการบริหาร Foshan Nanhai Hua Nan Tong Trading
Development Co., Ltd.
- ผู้อำนวยการบริหาร Guangdong Hua Nan Tong Trading Development Co., Ltd.
- กรรมการผู้จัดการ Xi’an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- ผู้อำนวยการบริหาร Tai’an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- ประธานกรรมการบริหาร Chester Food (Shanghai) Co., Ltd.
- ประธานกรรมการบริหาร CP Food Product (Shanghai) Co., Ltd.

2546 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ Beijing Lotus Supermarket
Chain Store Co., Ltd.
- รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ Tianjin Lotus Supermarket
Chain Store Co., Ltd.
- ผู้อำนวยการบริหาร Chia Tai Enterprises International Limited

2545 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- ผู้อำนวยการบริหาร Business Development Bank

2544 - ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการบริหาร Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- ผู้อำนวยการบริหาร Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd

2540 - 2545
- กรรมการผู้จัดการ Shanghai Ek-Chor Distribution Co., Ltd.
- กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Trading (Shanghai) Co., Ltd.

2538 - 2540
- กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Trading (Thailand) Co., Ltd.