ประวัติการทำงานที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2544-ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- รองประธานสำนักการเงินเครือเจริญโภคภัณฑ์ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- กรรมการ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
- กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี

1 ส.ค. 2546-ปัจจุบัน
- กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม จำกัด