ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2543-ปัจจุบัน
- กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - โครงข่ายและเทคโนโลยี

2541-2543
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจและบริการ

2540-2541
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านปฎิบัติการกลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2539-2540
- ผู้จัดการทั่วไปสายงานโทรศัพท์นครหลวงตะวันออกเฉียงใต้

2538-2539
- ผู้จัดการทั่วไปสายงานโทรศัพท์นครหลวงตะวันตก


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัทในเครือของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น