ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- กรรมการ และ ผู้อำนวยการบริหาร – การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2543-ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

2540-ปัจจุบัน
- ประธานคณะผู้บริหาร บจ. ทรู มัลติมีเดีย , บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต และ บจ. เอเซีย อินโฟเน็ท

2549-ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรม

2535-2548
- กรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรม

2533-ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ. เมโทรแมชีนเนอรี่

ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น