ประวัติการทำงานที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บมจ. ซี.พี. ออลล์


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการร่วม บจ. เซี่ยงไฮ้ คิงฮิวล์ – ซุปเปอร์แบรนด์มอล์
- ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ เอ็นเตอร์ไพร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ทรู วิชั่นส์
- ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทเลคอม โฮลดิ้ง
- ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์อุตสาหกรรมและการเงิน บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- รองประธาน กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- รองประธาน กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- กรรมการ บจ. ทรู มูฟ
- กรรมการ บริษัทในเครือของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น