ประวัติการทำงานที่สำคัญ


2542-ปัจจุบัน
      - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร
        บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บมจ.เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น)

2549-ปัจจุบัน
      - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
        บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

2545-ปัจจุบัน
      - กรรมการผู้จัดการใหญ่
        บริษัท ทรู มูฟ จำกัด

2544-ปัจจุบัน
      - ประธานกรรมการ
        บริษัท พันธวณิช จำกัด

2543-2548
      - ประธานกรรมการ
        บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด

2542-ปัจจุบัน
      - ประธานกรรมการ
        บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด

2540
      - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
        บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2539
      - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
        บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
      - กรรมการผู้จัดการใหญ่
        บริษัท เอเซีย มัลติมีเดีย จำกัด

2538
      - ผู้จัดการทั่วไปโทรศัพท์นครหลวงตะวันออก
        บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
      - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการบริษัท
        ยูทีวี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน)
      - กรรมการผู้จัดการ
        บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด

2537
      - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนและประสานงานการวางแผนและปฏิบัติงานโครงการ
        บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2536
      - ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ
        บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2535
      - เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
        บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2534
      - ประสบการณ์ทำงานประมาณ 2 ปีใน บจ. วีนิไทย

2533
      - ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีใน Soltex Federal Credit Union, USA

2532
      - ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีใน บจ. สยามแม็คโคร


ประวัติด้านกรรมการ


- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
- บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- และ บริษัทย่อยอื่นๆ ในเครือของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
- บริษัท พันธวณิช จำกัด
- บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอเชีย ฟรีวิลล์ จำกัด
- บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
- บริษัท ซี.พี.โภคภัณฑ์ จำกัด
- ซี.พี.โลตัส คอร์ปอเรชั่น


ประวัติด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและตำแหน่งอื่นๆ

 

2553-ปัจจุบัน
      - ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2553-ปัจจุบัน
      - กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี ฯ

2553-ปัจจุบัน
      - กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2552-ปัจจุบัน
      - กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2551-ปัจจุบัน
      - กรรมการคณะกรรมการจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อก่อสร้าง
        อาคารรักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

2551-ปัจจุบัน
      - กรรมการคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดหาและบริการ
        ดวงตาเชิงรุกทั่วประเทศ

2550
      - กรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิคฤดูร้อนครั้งที่ 1
        ประจำปี พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010), กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2549-ปัจจุบัน
      - ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

2549-ปัจจุบัน
      - กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

2542-ปัจจุบัน
      - กรรมการที่ปรึกษาสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)

2548-2550
      - กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน (LCA)