ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2540-ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บมจ.
ทรู คอร์ปอเรชั่น
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

2551-กุมภาพันธ์ 2552
- เลขานุการบริษัท บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2540-ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย
บริษัทในเครือของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
- หัวหน้านักกฎหมาย กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- กรรมการ บมจ. ทรู วิชั่นส์ และ บริษัทในเครือ

2545-ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ. ทรู มูฟ

ปัจจุบัน
- กรรมการ Aqua-Agri Foods International, Inc.

2544-2549
- ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลาง

2521-2540
- Baker & McKenzie

ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษ กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย