ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2535-ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2536-2542
- กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรรมการ บริษัทในเครือของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น