ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

- ประธานกรรมการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

- ประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. สยามแม็คโคร


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. ทรู มูฟ

- กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

- ประธานกรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหาร

- บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัทในเครือ