ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


มี.ค. 2553-ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

2547- 2549
- ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. อสมท

2546-2548
- กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2546-2548
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546-2547
- อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

2545-ปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข

2544-2547
- กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2544-ปัจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ (สขร.)

2546-2547
- อุปนายก เนติบัณฑิตยสภา

2543-2546
- รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

2545-2547
- ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

2543-2545
- กรรมการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

2539-2543
- อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด

2543-2549
- กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

2539-2552
- กรรมการ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์

2544-2553
- กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2538-ปัจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์