Imgprofile Witaya

ประวัติการทำงานที่สำคัญ


บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


2541-ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ. เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ
- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- เอกอัครราชทูตประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
- เอกอัครราชทูตประจำประเทศเบลเยี่ยม และ ประชาคมยุโรป
- เอกอัครราชทูตประจำประเทศแคนาดา
- อธิบดีกรมเศรษฐกิจ